Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
ARABULUCULUK

ARABULUCULUK HAKKINDA

     7.6.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 22.6.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yasanın uygulanmasının sağlanması ve izlenmesi ile arabuluculuk sisteminin çalışabilmesi için Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “Arabuluculuk Daire Başkanlığı” kurulmuş olup, 30.07.2012 tarihi itibariyle Arabuluculuk Daire Başkanı görevine başlamıştır. Daire Başkanlığı, bir daire başkanı, yeteri kadar tetkik hâkimi ve diğer personelden oluşmaktadır. Daire Başkanlığı nezdinde, Kanun ve Yönetmelikle verilen arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere; Arabuluculuk Hizmetleri Bürosu, Sicil Bürosu ve Eğitim Bürosu kurulmuştur. Ayrıca, Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 31 inci maddesinde öngörüldüğü şekilde; Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Türkiye Adalet Akademisi gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile hukuk hâkimlerinin de yer aldığı 15 kişiden müteşekkil ve başkanlığını Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürünün yapmakta olduğu “Arabuluculuk Kurulu” da Bakanlık bünyesinde oluşturulmuştur. Kurulun sekretaryası Daire Başkanlığınca yürütülmektedir. Adliyemizde işlemler Arabuluculuk Büroları tarafından zemin kattaki kalemlerde gerçekleştirilmektedir.

 

ARABULUCULUK GÖREVLERİ

     6325 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca Daire Başkanlığının görevleri. 1- Arabuluculuk hizmetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak. 2- Arabuluculukla ilgili yayın yapmak, bu konudaki bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek. 3- Kurulun çalışması ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek ve görevleri ile ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak. 4- Arabuluculuk kurumunun tanıtımını yapmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve seminer gibi bilimsel organizasyonları düzenlemek veya desteklemek. 5- Ülke genelinde arabuluculuk uygulamalarını izlemek, ilgili istatistikleri tutmak ve yayımlamak. 6- Arabuluculuk eğitimi verecek kuruluşlar tarafından bu amaçla yapılan başvuru ile sicildeki kaydın geçerlilik süresinin uzatılması talebinin karara bağlanmasını Bakanlığın onayına sunmak, arabuluculuk eğitimi verecek eğitim kuruluşlarını listelemek ve elektronik ortamda yayımlamak. 7- Arabulucu sicilini tutmak, sicile kayıt taleplerini karara bağlamak, 21 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında arabulucunun sicilden silinmesine karar vermek ve bu sicilde yer alan kişilere ilişkin bilgileri elektronik ortamda duyurmak. 8- Arabulucular tarafından arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanakların kayıtlarını tutmak ve birer örneklerini saklamak. 9- Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemler hakkında inceleme ve araştırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak. 10- Yıllık faaliyet raporunu ve izleyen yıl faaliyet planını hazırlayarak Kurulun bilgisine sunmak. 11- Yıllık Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak

 

Adres

Kurtuluş Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı /Yargı Sokak, 26030 Odunpazarı/Eskişehir

Telefon

(0222) 240 72 22

(0222)240 72 09 (Faks, İdari İşler)

E-Posta